Scroll to top

Põhikiri

EESTI KESKERAKONNA NOORTEKOGU PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED

 1. Eesti Keskerakonna Noortekogu (edaspidi Noortekogu) on vabatahtlik poliitiline noorteühendus, mis tegutseb kooskõlas Eesti Keskerakonna põhikirja ja programmiga.
 2. Noortekogu on mittetulundusühing, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, käesolevast põhikirjast, Noortekogu programmist ning Noortekogu arengukavast.
 3. Noortekogu omab lippu ning muud sümboolikat.
 4. Noortekogul on pangaarve, pitsat ja muud asjaajamisrekvisiidid.
 5. Noortekogu juhatus asub Tallinnas.
 6. Noortekogu nimel on Noortekogu juhatuse nõusolekul allkirja- ja esindusõigus juhatuse esimehel ning aseesimeestel või vähemalt kahel juhatuse liikmel koos.

II TEGEVUSE EESMÄRGID

 1. Noortekogu tegevuse eesmärgid on:

7.1 arendada tsentristliku maailmavaatega noorte huvidele vastavat ühistegevust;

7.2 tutvustada noorte hulgas Keskerakonna ideid ja tsentristlikku maailmavaadet;

7.3 kaasa aidata poliitilise kultuuri taseme tõstmisele;

7.4 arendada koostööd demokraatlike organisatsioonidega kodu- ja välismaal. Noortekogu võib olla rahvusvaheliste organisatsioonide ning teiste poliitiliste liikumiste ja organisatsioonide liige.

III NOORTEKOGU LIIKMED

 1. Liikmeskond

8.1 Noortekogu liikmeks võib olla iga 14-aastane kuni 30-aastane Eesti Vabariigi kodanik või püsivalt Eesti Vabariigis elav Euroopa kodanik.

8.2 Noortekogu toetajaliige võib olla iga kuni 30-aastane füüsiline isik, kes ei vasta põhikirja punkti 8.1 nõuetele. Noortekogu toetajaliikmel on kõik liikmeõigused välja arvatud punktides 9.2-9.4 sätestatu.

8.3. 18-aastaseks saamisel esitab Noortekogu liige kalendriaasta jooksul avalduse Eesti Keskerakonda astumiseks. Avalduse esitamata jätmisel või selle mitte rahuldamisel, on Keskerakonna Noortekogu juhatusel õigus ta Noortekogust välja arvata.

8.4 Noortekogu liikmed ega toetajaliikmed ei või kuuluda ühessegi teise poliitilisse organisatsiooni peale Keskerakonna Noortekogu ja Keskerakonna. Erandiks on kõik Eesti sisesed ja rahvusvahelised katuseorganisatsioonid, mille liikmeskonda Keskerakonna Noortekogu ja/või Keskerakond kuuluvad.

8.5 Kui liige või toetajaliige saab 31 aastaseks, siis ta kantakse vilistlaste nimekirja.

 1. Noortekogu liikmete õigused

9.1 Liige võib osaleda Noortekogu tegevuses, selle eesmärgi ja ülesannete täitmisele kaasa aitamises;

9.2 Liige võib sõna- ja hääleõigusega osaleda Noortekogu Kongressil;

9.3 Liige võib valida ja olla valitud kõigisse Noortekogu organitesse.
Noortekogu juhatuse liikme ja esimehe kandidaadid peavad olema valimispäevaks täisealised ja Eesti Keskerakonna Noortekogu liikmed. Noortekogu juhatuse liikme ja esimehe kandidaadid ei tohi olla kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos.

9.4 Liige võib pöörduda oma õiguste kaitseks mistahes Noortekogu institutsiooni poole;

9.5 Liige võib osaleda oma personaalküsimuse arutamisel mistahes Noortekogu institutsiooni koosolekul.

 1. Noortekogu liikmete kohustused

10.1 Liige kohustub täitma Noortekogu põhikirja;

10.2 Liige kohustub järgima Noortekogu programmilisi seisukohti ning Noortekogu nimel tehtud otsuseid;

10.3 Liige kohustub hoiduma Noortekogu mainet riivavatest tegudest ja avaldustest ning austama poliitilise kultuuri üldtunnustatud põhimõtteid;

10.4 Liige kohustub teatama oma elukoha ja muude oluliste andmete muutusest klubi esimehele.

 1. Noortekogu liikmeks vastuvõtmise kord

11.1 Liikmeks astumiseks peab isik täitma liitumisavalduse.

11.2 Liikme vastuvõtmise otsustab Noortekogu juhatus lihthäälteenamusega.

 1. Noortekogust väljaarvamise kord

12.1 Noortekogust võib välja astuda isikliku avalduse alusel, mis on saadetud kas elektroonsel kujul või posti teel. Liikme väljaarvamise kinnitab Noortekogu juhatus.

12.2 Noortekogu juhatus võib liikme Noortekogust välja visata kui liige rikub Noortekogu põhikirja või on eksinud poliitilise kultuuri vastu. Otsus langetatakse juhatuse absoluutse häälteenamusega.

12.3 Noortekogu juhatus võib liikme välja arvata tema klubi juhatuse poolt tehtud vastavasisulise ettepaneku alusel. Klubi otsusele tuleb lisada selgitus, mis põhjusel nimetatud isikut Noortekogust välja arvata soovitakse. Otsus langetatakse juhatuse absoluutse häälteenamusega.

 1. Noortekogu liikmelisuse lõppemine

13.1 Liikmelisus lõppeb liikme Keskerakonnast välja astumise või välja arvamise korral;

13.2 Liikmelisus lõppeb liikme 31-aastaseks saamisel;

13.3 Liikmelisus lõppeb liikme surma korral.

IV STRUKTUUR JA JUHTIMINE

 1. Noortekogu struktuuriüksusteks on Noortekogu klubid, Noortekogu Volikogu, Noortekogu Kongress, Noortekogu juhatus, Noortekogu sekretariaat ning Noortekogu Ühendused.

V NOORTEKOGU KLUBID

 1. Noortekogu klubi moodustatakse maakondade, valdade, külade, linnade, linnaosade või asumite alusel.
 2. Klubi suuruse alammääraks on viis liiget.
 3. Klubi moodustatakse asutamiskoosolekul ning registreeritakse Noortekogu juhatuses. Juhatus võib kooskõlastatult Volikoguga keelduda klubi registreerimast.
 4. Klubi tegevust juhivad ja korraldavad klubi üldkoosolek ja selle poolt valitud juhatus ning klubi esimees. Klubi üldkoosolek ja klubi juhatuse koosolekud protokollitakse.
 5. Üldkoosolek on klubi kõrgeim organ, mille kutsub kokku vähemalt kord aastas klubi juhatus, teatades klubi liikmetele üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra vähemalt 2 nädalat ette.
 6. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku klubi juhatuse otsusega 1/3 liikmete nõudmisel, teatades klubi liikmetele üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra vähemalt 2 nädalat ette.
 7. Klubi üldkoosolek:

21.1 valib üheks aastaks klubi esimehe ja juhatuse;

21.2 määrab juhatuse suuruse;

21.3 esitab aastaaruande Volikogule kinnitamiseks;

21.4 kinnitab klubi tegevuskava vähemalt järgmiseks poolaastaks;

21.5 otsustab teisi klubi puudutavaid küsimusi.

 1. Klubi esimees:

22.1 kuulub klubi juhatusse ja korraldab selle tööd;

22.2 vastutab klubi tegevuse eest;

22.3 annab klubi liikmetele ülesandeid;

22.4 esindab klubi Volikogus.

22.5 kontrollib regulaarselt klubi andmebaasi ja edastab info muudatuste kohta Noortekogu peasekretärile.

 1. Klubi juhatus:

23.1 juhindub oma tegevuses Noortekogu põhikirjast ja programmist ning Kongressi, Volikogu ja Noortekogu juhatuse otsustest;

23.2 annab klubi liikmetele ülesandeid;

23.3 teeb koostööd Noortekogu teiste struktuuriüksuste ja esindusorganitega;

23.4 kinnitab klubi nimel sõlmitavad lepped;

23.5 kinnitab klubi üldkoosoleku toimumise aja ja päevakorra;

23.6 otsustab teisi klubi jaoks olulisi küsimusi.

VI NOORTEKOGU VOLIKOGU

 1. Volikogu on Noortekogu kõrgeim esindusorgan Kongresside vahelisel ajal, mis töötab välja Noortekogu poliitikat.
 2. Volikogu juhindub oma tegevuses erakonna põhikirjast ja programmist ning Volikogu istungil kinnitatud töökorrast.
 3. Noortekogu Volikogusse kuuluvad:

26.1 Noortekogu juhatuse liikmed;

26.2 Noortekogu klubide esimehed

26.3 Noortekogu klubide esindajad, üks iga 300 klubi liikme kohta.

 1. Volikogu istungite kokkukutsumine ja volikogu otsustusvõime:

27.1. Volikogu tuleb esimehe, kahe aseesimehe või volikogu ühe kolmandiku liikmete taotlusel kokku vähemalt 2 korda aastas;

27.2. Volikogu on otsustusvõimeline, kui istungil osaleb üle kolmandiku tema liikmetest;

27.3. Volikogu langetab otsuseid lihthäälteenamusega;

27.4. Volikogu istungite käik ja otsused protokollitakse.

 1. Volikogu:

28.1 valib salajasel hääletusel üheks aastaks Volikogu esimehe ja kaks aseesimeest;

28.2 kinnitab Volikogu töökorra;

28.3 kuulab ära Noortekogu esimehe ettekande Noortekogu ja erakonna juhatuse tegevusest;

28.4 otsustab Volikogu komisjonide moodustamise ja nende tegevuse lõpetamise;

28.5 kinnitab Noortekogu nimel sõlmitud poliitilised lepped;

28.6 kinnitab muudatused Noortekogu aseesimehe ametikohtadel Kongresside vahelisel perioodil;

28.7 vaatab läbi Noortekogu juhatuse poolaasta- ja aastaaruande;

28.8 vaatab läbi Noortekogu majandusaasta aruande ning kuulab ära revisjonikomisjoni kommentaarid;

28.9 kinnitab Noortekogu Kongressi toimumise aja ja Kongressi päevakorra eelnõu;

28.10 kinnitab muudatused Noortekogu juhatuse koosseisus Kongresside vahelisel perioodil.

 1. Volikogu esimees ja aseesimehed:

29.1 peavad olema Noortekogu Volikogu liikmed;

29.2 koordineerivad Volikogu komisjonide tööd;

29.3 kutsuvad kokku Volikogu istungeid;

29.4 täidavad muid neile pandud ülesandeid.

 1. Volikogu esimees:

30.1 juhib ja korraldab Volikogu tööd;

30.2 juhatab Volikogu istungeid;

30.3 kirjutab alla Volikogus vastu võetud otsustele ja teistele dokumentidele;

30.4 korraldab ja kontrollib Volikogu otsuste täitmist;

30.5 kuulub Noortekogu juhatuse kooseisu.

VII NOORTEKOGU KONGRESS

 1. Noortekogu Kongress on Noortekogu kõrgeim organ, mille kutsub kokku vähemalt kord aastas Noortekogu juhatus, teatades Noortekogu liikmetele Kongressi toimumise aja, koha ja päevakorra vähemalt 2 nädalat ette.
 2. Erakorraline Noortekogu Kongress kutsutakse kokku juhatuse otsusega 1/10 Noortekogu liikmete või ühe kolmandiku klubide nõudmisel, teatades Noortekogu liikmetele Kongressi toimumise aja, koha ja päevakorra vähemalt 2 nädalat ette.
 3. Noortekogu Kongressi toimumisaeg ja päevakorra eelnõu kinnitatakse Noortekogu Volikogu poolt.
 4. Kongress:

34.1 muudab vajadusel põhikirja või kinnitab uue põhikirja;

34.2 kinnitab programmilised seisukohad;

34.3 kinnitab juhatuse aastaaruande;

34.3 kinnitab Volikogu aastaaruande;

34.4 kinnitab Noortekogu majandusaasta aruande, kui on ära kuulanud revisjonikomisjoni arvamuse;

34.5 valib salajasel hääletusel üheks aastaks Noortekogu esimehe;

34.6 valib salajasel hääletusel üheks aastaks 8 Noortekogu juhatuse liiget;

34.7 valib 3 revisjonitoimkonna liiget;

34.8 kinnitab Noortekogu kaks aseesimeest.

 1. Kongressil võetakse otsused vastu lihthäälteenamusega. Noortekogu põhikirja muutmine tehakse Kongressil 2/3 osalejate häälteenamusega.

35.1 Noortekogu esimehe valimisel on kongressi saadikul üks hääl.

35.2 Noortekogu juhatuse valimisel on saadikul kuni neli häält.

35.3 Revisjonikomisjoni valimisel on saadikul kuni kaks häält.

 1. Kongressi istungid ja vastuvõetud otsused protokollitakse.

VIII NOORTEKOGU ESIMEES

 1. Noortekogu esimees juhib ja esindab Noortekogu, esineb tema nimel, juhib juhatuse tööd.
 2. Noortekogu esimehe ajutisel äraolekul täidab esimehe ülesandeid tema poolt määratud aseesimees.
 3. Noortekogu esimees:

39.1 korraldab Noortekogu juhatuse tööd;

39.2 nimetab juhatuse liikmete seast kaks aseesimeest Kongressile kinnitamiseks;

39.3 nimetab peasekretäri ja sekretariaadi koosseisu juhatusele kinnitamiseks;

39.4 esindab Noortekogu välissuhtlemisel;

39.5 Kongresside vahelisel perioodil nimetab aseesimehe(d) Volikogule kinnitamiseks;

39.6 annab aru Noortekogu Kongressile ja Noortekogu Volikogule.

 1. Üks isik võib olla Noortekogu esimees kuni 2 ametiaega.

IX NOORTEKOGU JUHATUS

 1. Noortekogu juhatus on Noortekogu esindav ja tema tegevust korraldav organ, mille asukoht on Tallinnas.
 2. Noortekogu juhatuse koosseisu kuuluvad Noortekogu esimees, 8 Kongressil valitud juhatuse liiget, Noortekogu Volikogu esimees ja Välissuhete juht.

 3. Noortekogu juhatus:

43.1 korraldab Noortekogu tööd Kongresside vahelisel perioodil;

43.2 kinnitab esimehe ettepanekul lihthäälteenamusega ametisse peasekretäri ja muud sekretariaadi liikmed ning vabastab esimehe ettepanekul neid samadel alustel ametist;

43.3 registreerib Noortekogu klubid;

43.4 kinnitab või otsustab liikme vastuvõtmise ning Noortekogust väljaarvamise;

43.5 otsustab Noortekogu esindamisega seotud küsimusi ja annab selleks volitusi;

43.6 korraldab rahaliste vahendite kasutamist;

43.7 kinnitab Noortekogu eelarve;

43.8 annab oma tegevusest kaks korda aastas aru Noortekogu Volikogule ja korra aastas Kongressile;

43.9 arendab koostööd teiste organisatsioonidega;

43.10 määrab igale juhatuse liikmele kindla vastutusvaldkonna;

43.11 kutsub vajadusel kokku klubide üldkoosoleku kui klubi juhatus pole peale enda volituste lõppemist 3 kuu jooksul suutnud üldkoosolekut kokku kutsuda.

43.12 lahendab teisi küsimusi.

 1. Juhatuse istung kutsutakse kokku vähemalt kord kuus. Istung kutsutakse kokku esimehe, aseesimehe või 1/3 juhatuse liikmete taotlusel.
 2. Kui juhatuse liige on mõjuva põhjuseta puudunud kolmelt järjestikuselt juhatuse istungilt, on juhatusel õigus absoluutse häälteenamusega langetatud otsusega teda oma volitustest vabastada. Kongresside vahelisel perioodil täiendatakse juhatuse koosseisu Kongressil juhatuse valimistel enim hääli saanu koopteerimise teel.
 3. Juhatus on otsustusvõimeline kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest s.h. esimees või aseesimees. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamuse alusel, kui põhikirjas ei ole sätestatud teisiti. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab Noortekogu esimehe või istungi juhataja hääl.
 4. Noortekogu juhatuse istungid protokollitakse.

X NOORTEKOGU PEASEKRETÄR

 1. Noortekogu peasekretäri määrab ametisse ja vabastab ametist Noortekogu juhatus.
 2. Noortekogu peasekretär:

49.1 allub Noortekogu juhatusele ja esimehele ning lähtub oma töös juhatuse kinnitatud ametijuhendist;

49.2 koordineerib sekretariaadi tegevust;

49.3 korraldab Noortekogu tööd;

49.4 protokollib juhatuse, Volikogu ja Kongressi istungeid;

49.5 vastutab Noortekogu dokumentatsiooni säilitamise eest;

49.6 täidab teisi Noortekogu juhtorganite poolt antud ülesandeid.

XI VÄLISSUHETE JUHT

 1. Välissuhete juhi ülesanded on järgnevad:

50.1 korraldada Noortekogu välisriiklikku suhtlust;

50.2 esindada vajadusel Noortekogu rahvusvahelistel üritustel;

50.3 soovi korral moodustada maksimaalselt kuni viiest liikmest (sh välissekretär) koosneva väliskomisjoni, mille kinnitab või jätab kinnitamata oma otsusega juhatus;

50.4 kooskõlastada peasekretäriga kõik avaldused, reisid jm toimingud, mis puudutavad Noortekogu tegevust;

50.5 esitada juhatusele ettepanekuid ja soovitusi;

50.6 järgida oma tegevuses juhatuse ning peasekretäri poolt antud juhiseid ja Noortekogu põhikirja.

50.7 kuulub Noortekogu juhatuse koosseisu.

XI NOORTEKOGU ÜHENDUS

 1. Noortekogu Ühendus on Noortekogu iseseisev üksus, mis moodustatakse eriala, huviala või muu tunnuse järgi. Noortekogu Ühenduse võivad moodustada vähemalt 20 Noortekogu liiget.
 2. Ühendus juhindub oma tegevuses Noortekogu põhikirjast ja programmist ning Kongressi, Volikogu ja juhatuse otsustest.
 3. Ühenduse registreerib kirjaliku taotluse alusel Noortekogu juhatus. Taotluses nimetatakse Ühenduse moodustamise eesmärk, ning esitatakse asutajate nimekiri.

XII NOORTEKOGU REVISJONIKOMISJON

 1. Revisjonikomisjon valitakse Noortekogu Kongressil ning see on 3-liikmeline.
 2. Revisjonikomisjon valib oma liikmete hulgast esimehe, kes kannab Noortekogu Kongressil ette revisjonikomisjoni aruande.
 3. Revisjonikomisjon:

56.1 kontrollib Noortekogu dokumentatsiooni, vara ja rahaliste vahendite kasutamise õigsust;

56.2 kontrollib Noortekogu põhikirja ja programmi täitmist;

56.3 esitab Noortekogu juhatusele ettepanekuid ja soovitusi;

56.4 lisab omapoolsed kommentaarid Noortekogu majandusaasta aruandele, mis Volikogu istungil läbi vaadatakse;

56.5 esitab aruande Kongressile.

XIII VARIA

 1. Noortekogu vara kujuneb:

57.1 kodu- ja välismaa füüsiliste ja juriidiliste isikute varalistest annetustest ja eraldistest;

57.2 Noortekogu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatavatest ühekordsetest tuluüritustest saadavatest summadest;

XIV LÕPPSÄTTED

 1. Noortekogu tegevuse lõpetamise otsustab Kongress osalejate 2/3 häälteenamusega. Klubi tegevuse lõpetamise otsustab klubi üldkoosolek samadel tingimustel.
 2. Tegevuse lõpetamise otsustanud institutsioon moodustab tegevuse lõpetamisest tulenevate õiguslike ja varaliste suhete reguleerimiseks vastavate volitustega toimkonna.

XV PÕHIKIRJA RAKENDUSSÄTTED

 1. Põhikirja muudatused jõustuvad vastuvõtmise hetkest.
  Vastu võetud Eesti Keskerakonna Noortekogu Kongressil 15. oktoobril 2022. aastal.

Eesti suurim noorteorganisatsioon!

Keskerakonna Noortekogu kaudu saad sa muuta Eesti poliitikat ning midagi Eesti hüvanguks korda saata.

Tule ja liitu meiega!

Täida veebipõhine taotlusvorm ja me võtame sinuga ühendust.