Scroll to top

Eesti püüab saavutada kvaliteetsemat ja jätkusuutlikumat jäätmete käitlust ning selles valdkonnas on oluline roll Keskerakonnal


kesknoor - 30. juuni 2023 - 0 comments

Säästva arengu ja keskkonnakohustuste küsimus on oluline paljudele riikidele ning Eesti pole erand. Viimastel aastatel on Eesti näidanud märkimisväärset huvi prügi sorteerimise ja jäätmete taaskasutamise vastu, eesmärgiga saavutada kvaliteetsem ja jätkusuutlikum jäätmete käitlus.

Prügi sorteerimine Eestis on kohustuslik ja seda viiakse läbi mitmel tasandil. Esiteks kogutakse jäätmed kodudes ja kontorites, kus inimesed jagavad need erinevatesse kategooriatesse nagu plastik, paber, metall ja klaas. Seejärel antakse kogutud materjal edasi jäätmete taaskasutamiseks mõeldud konteineritesse. Üks oluline element Eesti prügisorteerimise süsteemis on laialdane jäätmete eraldi kogumise konteinerite kasutamine. Kogu riigis on paigaldatud spetsiaalsed konteinerid plastiku, paberi, metalli, klaasi ja orgaaniliste jäätmete jaoks. Igal konteineril on vastav märgistus, mis lihtsustab kodanike jaoks sorteerimisprotsessi. See süsteem võimaldab jäätmete tõhusat kogumist ja suunamist taaskasutusse.

Siiski, hoolimata prügisorteerimise saavutustest, seab Eesti endale ambitsioonikad eesmärgid jäätmete edasiseks taaskasutamiseks. Riikliku jäätmejuhtimise strateegia raames, mis on välja töötatud aastani 2030, on kehtestatud konkreetseid meetmeid kvaliteetsema jäätmete taaskasutamise saavutamiseks.

Üks peamisi eesmärke strateegias on jäätmete üldmahtude suurendamine. See hõlmab uute taaskasutusjaamade arendamist ja olemasolevate kaasajastamist. Kvaliteetsem jäätmete taaskasutamine aitab suurendada efektiivsust ja vähendada negatiivset keskkonnamõju.

Teine oluline eesmärk on biolagunevate jäätmete töötlemise süsteemi arendamine. Bioloogiline lagundamine hõlmab orgaaniliste jäätmete komposteerimist, mis aitab vähendada prügilasse suunatud jäätmete mahtu. Samuti on plaanis parandada biolagunevate jäätmete kogumis- ja töötlemisinfrastruktuuri.

Biogaas on oluline osa jäätmete taaskasutamise parendamisest Eestis. See on taastuv energiaallikas, mis tekib orgaaniliste jäätmete bioloogilisel lagunemisel hapniku puudumisel.

Eestis on mitmeid biogaasi tootmise rajatisi, mis kasutavad orgaanilisi jäätmeid, nagu toidujäätmed, taimsete jäägid, sõnnik ja muud biolagunevad materjalid. Need rajatised viivad läbi anaeroobset bioloogilist lagundamist, kus jäätmed lagunevad spetsiaalsetes reaktorites bakterite toimel ning eraldub biogaas.

Üks levinumaid viise biogaasi kasutamiseks on selle põletamine elektri ja soojuse tootmiseks. Eesti biogaasirajatistel on generaatorid, mis muundavad biogaasi elektrienergiaks ja soojuseks. See võimaldab kasutada taastuvat energiat, vähendades sõltuvust traditsioonilistest fossiilkütustest.

Biogaasi kasutamise eelised energia tootmisel hõlmavad kasvuhoonegaaside heitmete vähenemist ja sõltuvuse vähendamist naftatoodetest. Biogaasi rajatised aitavad vähendada orgaaniliste jäätmete hulka, mis muidu võiksid jõuda prügilasse ja saada kasvuhoonegaaside allikaks.

Eestis viiakse läbi ka biogaasi uurimis- ja arendustegevust. Teadlased töötavad välja biogaasi tootmise tehnoloogiate täiustamiseks, et suurendada selle efektiivsust ja kvaliteeti. Samuti uuritakse võimalusi biogaasi kasutamiseks kütusena transpordis, mis aitab vähendada kahjulike ainete heitmeid ja parandada õhukvaliteeti.

Lisaks sellele keskendub Eesti jõupingutustele teadlikkuse tõstmisele elanikkonna seas prügi sorteerimise ja jäätmete taaskasutamise olulisuse osas. Erinevad haridusprogrammid ja kampaaniad viiakse läbi selleks, et õpetada kodanikele õiget prügi sorteerimist ja mõista selle keskkonnale kasulikku mõju.

Laiendatud konteinerite võrgustiku ja riikliku jäätmejuhtimise strateegia abil püüab Eesti saada juhtivaks ökoloogilise vastutuse ja jätkusuutliku arengu valdkonnas.

Siiski on veel palju tööd, mis tuleb ära teha. Jäätmete kvaliteetsema taaskasutamise saavutamiseks Eestis on vaja investeerida uutesse tehnoloogiatesse ja infrastruktuuri. Innovatiivsete töötlemismeetodite arendamine ja kaasaegsete tehnoloogiate kasutamine aitavad muuta protsessi tõhusamaks ja keskkonnasõbralikumaks.

Lisaks on oluline jätkata hariduskampaaniate ja teavituskampaaniate korraldamist, et säilitada elanikkonna teadlikkus prügi sorteerimise vajadusest ja selle mõjust keskkonnale.

Prügi sorteerimine on oluline osa Eesti jätkusuutlikust arengust. Olemasolev jäätmete sorteerimise ja taaskasutamise süsteem on aluseks kvaliteetsema jäätmete taaskasutamise saavutamisele. Siiski püüab riik parandada seda süsteemi, investeerides uutesse tehnoloogiatesse, arendades infrastruktuuri ja suurendades elanikkonna teadlikkust. Kvaliteetsem jäätmete taaskasutamine võimaldab Eestil saada ökoloogiliseks liidriks ning teha olulise panuse keskkonna säilitamisse tulevastele põlvedele.

Keskerakond tegeleb ja tegeleb ka edaspidi jäätmekäitluse sorteerimise arendamise ja kaasajastamisega.