Scroll to top

Kehaline kasvatus peaks olema enamat kui tulemusele jooksmine


gerttu - 28. veebr. 2021 - 0 comments

Julianna Jurtšenko, Kesknoorte Põhja-Tallinna klubi esinaine

Kuidas panna noored liikuma on tervishoiu valdkonna üks keskseid küsimusi. Kuigi tehakse erinevaid kampaaniaid ja üleskutseid, siis tulemused on endiselt kesised. Tõenäoliselt seetõttu, et probleem ei ole mitte ainult teadlikkuses, kirjutab kesknoor Julianna Jurtšenko. 

Aasta alguses toimus Riigikogus sotsiaalkomisjoni “Eesti rahvastiku tervise arengukava 2020-2030” arutelu, mille käigus tõi Tervise Arengu Instituudi direktor Annika Veimer välja, et algkooliealiste laste seas on iga kolmas ülekaaluline või rasvunud.  Sama probleemi on esile toonud ka Maailma Terviseorganisatsioon tuginedes 2018. seireuuringule. Aastate jooksul on sel teemal sõna võtnud sõna südamearstid ja mitmed teised tervisespetsialistid. Peamiste probleemidena tuuakse välja juba teatu – noored liiguvad vähe ja toituvad ebatervislikult.

Põhjuste osas ei teki vist kellelgi küsimusi: arvutid, televiisor ja muud nutiseadmed on teinud oma töö. Praegusel ajal on kodus mitmeid huvitavaid alternatiive, mistõttu veedavad noored vähem aega õues palli mängides või jalgrattaga sõites. Loomulikult leidub erandeid ja on ka neid noori, kes harrastavad aktiivset ja sportlikku eluviisi, kuid nagu statistika näitab, on nad siiski vähemuses.

Kurioosne on see, et kuigi riik ja kohalikud omavalitsused panustavad igal aastal miljoneid eurosid, et luua elanikele (k.a noortele) paremaid ning mitmekülgsemaid liikumisvõimalusi, olgu selleks kergliiklusteed, välitrenažöörid, spordikeskused ja jalgpallihallid, on viimaste aastatega probleem aina enam süvenenud.  

Aegunud kehaline kasvatus

Sellele pildile vaadates tekib tunne, et probleemi lahendus on hoopis mujal. Loomulikult on võimaluste rohkus oluline, kuid kui pole harjumust liikuda, siis pole ka akna all olevast kergliiklusteest palju kasu. 

Sama kinnitab ka minu isiklik kogemus, sest koolis olin üks nendest noortest, kellest taolised statistikad räägivad. Kehalise kasvatuse tunnid olid kõige suuremaks õuduseks, mida sai ette kujutada. See, et minusugune ei saa hakkama seatud normidega, oli fakt ning loota, et kehalises kasvatuses tuleb hindeks viis, polnud põhjust. Kolm ei olnud sugugi motiveeriv hinne, seega olin sunnitud otsima nutikaid lahendusi, et saada positiivsem tulemus. 

Kirjutasin referaate ja osalesin kõikides kehalise kasvatuse õpetajate algatustes – kõik selleks, et vältida aja peale jooksmist. Need, kes nii nutikad polnud, püüdsid pisarsilmi harjutusi kasvõi kolmele ära teha. Suhtudes suure austusega oma kehalise kasvatuse õpetajatesse pean siiski tunnistama, et motivatsiooni liikumise peale mõelda kõik see ei tekitanud. Minu ja spordi vahele tekkis suur sein, mille suutsin lammutada mitu aastat pärast kooli lõpetamist. Nüüd püüan pidevalt trenni teha ja naudin seda kogu hingest. Tervislikust toitumisest minu kooliajal ei rääkinud keegi eriti midagi.

Arvestades tekkinud olukorda peab muutuma ka kehalise kasvatuse tunni põhiline eesmärk. See peaks panema noori liikuma ja tekitama armastuse liikumise vastu ning harjumuse teha trenni. Pannes ette ranged normid, hindelised arvestused ja muud kaasnevad tegurid jõuame sinna, kus täna oleme. Kehalise kasvatuse tundidel võib olla väga oluline ja positiivne roll noorte edasise käitumise kujunemisel, kuid selleks ei tohiks noori sellisel kujul võrrelda, hinnata ja võistlema panna. Kõike seda saab teha võistlustel, mitte kehalise kasvatuse tunnis.

Arvesse tuleks võtta ka seda, et tervisedendus ei koosne ainult liikumisest. Seepärast võiks kehalise kasvatuse tundides pöörata tähelepanu ka kõige olulisemale ehk tervislikule toitumisele. Mõlemal on tugev seoses ka vaimse tervisega, mis on tänapäeva Eestis aina süvenev probleem, eriti noorte seas. 

Noorte harjumuste muutmisel tuleks vaadata suuremat pilti ja läheneda probleemidele valdkondade üleselt. Kehalise kasvatuse tundide ümberkujundamisega saame panustada mitte ainult noorte liikumis- ja toitumisharjumuste muutmisesse, vaid tulevaste tervisehädade ennetamisele.

———–

Физкультура должна быть чем то большим, чем бег на время

Юлианна Юрченко, председатель клуба Пыхья-Таллинна молодежной организации при Центристской партии

Вопрос “Как стимулировать молодежь больше двигаться?” является одним из главных в сфере здравоохранения. Хотя осуществляются различные кампании и призывы, результатов все равно не видно. Скорее всего дело не только в осведомленности, пишет председатель клуба Пыхья-Таллинна молодежной организации при Центристской партии Юлианна Юрченко.

В начале года в Рийгикогу прошло, инициированное комиссией по социальным делам, обсуждение программы развития здоровья населения Эстонии на 2020–2030 гг., на котором директор Института Развития Здоровья Анника Веймер подчеркнула, что среди учащихся начальной школы сегодня каждый третий ребенок имеет лишний вес или страдает от ожирения. Эту же проблему подняла и Всемирная организация здоровья, опираясь на данные мониторинга исследования за 2018 год. Не так давно свою озабоченность выразили кардиологи, а также другие специалисты. Главными причинам все единогласно считают то, что молодежь двигается мало и питается неправильно.  

Касаемо причин, наверно, ни у кого не возникает  сомнений – это сделали свою работу компьютер, телевизор и другие гаджеты. Сегодня все меньше детей проводит время на улице, играя в мяч или катаясь на велосипеде. Бесспорно, находятся и исключения,  есть дети, которые ведут активный и спортивный образ жизни, но, как показывает статистика, они остаются в меньшинстве.   

Стоит отметить то, что государство и местные самоуправления вкладывают каждый год миллионы евро, чтобы создать для жителей (в том числе и для молодежи) хорошие и разносторонние возможности для движения, будь то дорожки для легкого движения, уличные тренажеры, спортивные центры, футбольные поля, но проблема в последние годы все равно усугубляется.

Устаревшая программа уроков физкультуры

Глядя на эту картину возникает ощущение, что решение проблемы находится где-то в другом месте. Безусловно, разнообразие возможностей имеет огромное значение, но если нет привычки, то и нет толку от того, что у тебя под окном проходит идеальная дорожка для занятий спортом. Тоже самое доказывает и мои личный опят, потому что в школе я была как раз одним из тех учеников, о которых сегодня говорит печальная статистика. Уроки физкультуры были самым большим ужасом, которые можно было себе представить. То, что я и мне подобные молодые люди скорее всего не справятся с нормативами было фактом и надеяться на то, что конце года по физкультуре будет “пять”, было наивно. Оценка “три” как-то вообще не мотивировала, поэтому приходилось искать инновационные решения для того, чтобы получить оценку повыше. Писались рефераты, да и вообще активно принималось участие во всех начинаниях учителей по физкультуре – все что угодно, только бы не бегать на время. Те же кто такими смелыми и смекалистыми не были, со слезами на глазах пытались выжать свою несчастную тройку. Относясь с большим уважением к своим учителям физкультуры, должна все же признать, что мотивации даже думать о движении ну никак не прибавилось от всего этого. Между мной и спортом выросла огромная стена, которую мне удалось сломать только через несколько лет после окончания школы. Сегодня я стараюсь постоянно тренироваться и более того, получаю от тренировок огромное удовольствие. А о здоровом питании в мое время в школах вообще мало что говорили.  

Учитывая сложившуюся ситуацию, цели уроков физической культуры должны меняться. Уроки физкультуры должны вызывать у молодых людей желание двигаться, порождать любовь к движению и формировать привычку тренироваться. Ставя перед молодыми людьми нормативы, шкалу оценок и все остальные факторы, приходим именно туда, где мы сегодня находимся. У уроков физкультуры могла бы быть огромная положительная роль в формировании привычек и поведения молодежи, но для этого нельзя оценивать, сравнивать и заставлять соревноваться молодежь так, как это делается сейчас. Все это можно делать на соревнованиях, а не уроках физкультуры, где главная задача – научить как правильно, а не оценить, то чего нет, не было и не будет.

Учитывать нужно и то, что превентивная работа в вопросах здоровья не состоит только из подвижности. Именно поэтому в рамках той же физкультуры, можно было бы уделить внимание и самому важному – здоровому питанию. Питание, как и занятия спортом, имеет очень сильную прямую связь с психическим здоровьем, проблемы с которым в Эстонии с каждым днем становятся все массовее и острее, и опять же, особенно, среди молодежи. 

Для изменения привычек молодых людей нужно рассматривать картину шире и подходить к проблеме со всех областей. Преобразованием целей уроков физической культуры мы можем внести вклад не только в формирование привычек молодых людей, но и  поможет избежать проблем со здоровьем в будущем.